Click or drag to resize

RecroGridGetRecPermissionAAsync Method

Az aktuális felhasználó jogosultságának lekérdezése a megadott adatrekordhoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 6.0.0
Syntax
C#
protected virtual Task<UserPermissions> GetRecPermissionAAsync(
	Object dataRec,
	int? objectPermissionId = null
)

Parameters

dataRec
Type: SystemObject
The data record.
objectPermissionId (Optional)
Type: SystemNullableInt32
The object permission identifier.

Return Value

Type: TaskUserPermissions
The Permissions.
See Also